ПОКАНА
за участие в процедура с предмет:
„СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Автомагистрали” ЕАД отправя настоящата покана, при наличие на интерес от Ваша страна, да вземете участие в процедура с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА:

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно  техническо обслужване и ремонт, доставка и монтаж  на резервни части и консумативи, смяна на гуми,  тенекеджийски и бояджийски услуги диагностика и други сходни услуги за МПС, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ;
 2. Обособена позиция № 2: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ЗА ЛЕКОТОВАРНИ, ТЕЖКОТОВАРНИ , РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА И АВТОБУСИ;
 3. Обособена позиция №3: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА;
 4. Броят на колите, както и моделът, годината на производство и рама (VIN – кода), ще бъдат    посочени в приложение към настоящата документация за участие  (Таблица №1).

Възложителят по всяко време може да актуализира списъка, като добавя или намалява броя им, при придобиване на нови или бракувани МПС.

 Услугата предмет на настоящата поръчка, ще се извършва при необходимост.

 1. Изпълнителят следва да осигури пълно сервизно обслужване и ремонт на наличните МПС собственост на  „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, съгласно посочените по-долу изисквания: Осигуряване на извънгаранционно обслужване и ремонт на наличните МПС на „Автомагистрали“ ЕАД, включващо:
 • Сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника и осигуряване на необходимите резервни части;
 • Ремонти – всички механични ремонти свързани с ходовата част, спирачна система, ремонти на двигател, ремонт на възли и агрегати източници на електрическа  енергия, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост и всички агрегати и детайли свързани с механични проблеми в машините; (при необходимост)
 • Тенекеджийски и бояджийски дейности  (при необходимост)
 • Ремонт и зареждане на климатични системи;
 • Ключарски услуги;
 • Смяна на гуми на МПС независимо от техния размер (при необходимост) – монтаж, демонтаж, изправяне и баланс.

 

 1. Място на изпълнение за всяка една обособена позиция:

Дейностите по извънгаранционно обслужване и ремонт за автомобилите на  „Автомагистрали“ ЕАД следва да се изпълнят на територията на посочените градове и области, както следва:

 • Област София – град
 • Област София
 • Област Перник
 • Област Пазарджик
 • Област Пловдив
 • Област Ямбол
 • Област Бургас
 • Област Ловеч

           Базите с които разполага „Автомагистрали“ ЕАД на територията на страната са: АБП Елешница, АБП Перник, АБП Ихтиман, АБП Калугерово, ОП Ябланица, ОП Пловдив/Трилистник, ОП Ямбол, ОП Чирпан и ОП Бургас и база Торос (строителен обект).

           Участникът следва да заяви дали разполага със собствен или нает мобилен сервиз.

           * Участникът може да подаде оферта за всички области или част от тях, за всички дейности или за част от тях, както и за всички видовете МПС-та или някои от тях като опише в Образец №10 територията, която е в състояние да покрие, дейностите, които е в състояние да изпълни и групите МПС-та, които е в състояние да обслужи.

 

 1. . ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”.
Изискванията относно изпълнението на процедурата са подробно описани в документация за участие, приложена към поканата.

 

 1. . СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 4 – всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 31.03.2023г., 16:00ч.

ПОКАНА.pdf
15.03.2023 16:43
Свали
Документация_за_участие.pdf
15.03.2023 16:43
Свали
Техническа_спецификация.pdf
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_1_Административни_сведения.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_2_ОФЕРТА.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_3_Декларация_отстраняване.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_4_Декларация_несъст.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_5_Декларация_ЗИФО.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_6_Декларация_мерки.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_7_Декларация_свързаност.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_8_ЗПКОМПИ.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_9_-_УВЕДОМЛЕНИЕ___ЛД.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_9_Декларация_ЛД.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_10_списък_сервизи.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_11-_техническо_предложение.doc
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_12_ЦЕНОВО_ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_13_Декларация_за_конфинденциалност.doc
15.03.2023 16:44
Свали
Образец_№_14_-_ПРОЕКТ_НА_РАМКОВ_ДОГОВОР.pdf
15.03.2023 16:44
Свали
Таблица_№1_-_Обособена_позиция_№_1_-_Леки_автомобили.xlsx
15.03.2023 16:44
Свали
Таблица_№1_-_Обособена_позиция_№_3_-_Строителна_техника.xlsx
15.03.2023 16:44
Свали
Таблица_№1А_-_Обособена_позиция_№_2_-_Товарни,Специални,Автобуси,Влекачи.xlsx
15.03.2023 16:44
Свали
Таблица_№1Б_-_Обособена_позиция_№_2_-_Ремарке,_полуремарке,сиг.количка.xlsx
15.03.2023 16:44
Свали