Новини

Отчет за зимното почистване на автомагистрали „Тракия“ и „Хемус“ през март 2023

  29.05.2023 14:23  
Отчет за зимното почистване на автомагистрали „Тракия“ и „Хемус“ през март 2023

   „Автомагистрали“ ЕАД от създаването си до днес изпълнява дейности по поддръжка на въведените в експлоатация автомагистрали. Екипът на дружеството е високо квалифициран и с дългогодишен опит във всички дейности по зимно поддържане на аутобаните в страната. И през месец март 2023 година, „Автомагистрали“ ЕАД се справи на най-високо ниво с възложеното от АПИ зимно почистване и допълнителни активности по поддръжката на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“.

   През месец март 2023 г. на двата аутобана е възстановена общо 1 600 метра унищожена предпазна мрежа. Изсечени, пренесени и складирани са 2 700 м²  храсти и млада гора.  Окосени са ръчно 3,5 дка тревни площи, а събрания материал е извозен.

   По цялата дължина на двете магистрали – общо 511 км. са извършвани периодични огледи, отстраняване на обекти, охрана на пътни съоръжения, както и на петте тунела и принадлежащите им съоръжения в обхвата на автомагистралите. При 57 възникнали ситуации е осигурена незабавна доставка, монтаж и  демонтаж на временна пътна сигнализация за осигуряване на безопасността на движението с обща дължина 103 331 метра.

   През март 2023 г. особено внимание бе обърнато на четирите тунелни съоръжения на АМ „Хемус“. Стените на пътните съоръжения бяха измити, а на електрическите им съоръжения, обслужващите ги подстанции, трафопостове и далекопроводи бе осъществен текущ ремонт.

   Освен стените на тунелите, пътната настилка също е измивана с вода. На АМ „Хемус“ са измити 14 340 м², а на АМ „Тракия“ 10 600 м². Също така, 28 739 м² пътната настилка на двата аутобана е почиствана с препарати, пясък и други материали. Почистени от кал са още 4 800 м² риголи и настилка. На АМ „Тракия“ са почистени ръчно 53,30 м водостоци с отвор над 1 м и 157 м водостоци с отвор до 1 м. 18,5 м³ втоци и оттоци също са почиствани ръчно на АМ „Тракия“.

   За да са чисти и приятни площадките за краткотраен отдих, както и цялото протежение на магистралите са извършени оборки, почистване, събиране и натоварване на твърди битови отпадъци. За целта на АМ „Хемус“ са обходени 207 км, а на АМ „Тракия“ 610 км. Съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги са почиствани многократно като АМ „Хемус“ тази дейност е извършена 24 пъти, а на АМ „Тракия“ 428 пъти. Всички твърди битови и други отпадъци, които са събрани, както и изсечените храсти и дървета, са превозени до съответните депа и за целта бордовите коли са изминали на АМ „Хемус“ 106,30 км, а на АМ „Тракия“ 6 011,13 км.

   Паралелно с всички изброени дейности, е осъществено ръчно изкърпване на настилката със студена асфалтова смес. Тази дейност включва оформяне, почистване,  обмазване с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон.