ПУБЛИКУВАНО Е РАЗЯСНЕНИЕ !
Моля, запознайте се с файла Разяснения.pdf

 
ПОКАНА 
за участие в процедура с предмет:
Избор на оценител за определяне на месечната стойност на пазарен наем на недвижими имоти, както и други активи, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД в гр. София и страната, която да послужи за начална тръжна цена във връзка с провеждането на търг/състезателни процедури за отдаването на имотите под наем и други нужди на дружеството

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Автомагистрали” ЕАД Ви кани, при наличие на интерес от Ваша страна, да вземете участие и да представите оферта в процедура с предмет: Избор на оценител за определяне на месечната стойност на пазарен наем на недвижими имоти, както и други активи, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД в гр. София и страната, която да послужи за начална тръжна цена във връзка с провеждането на търг/състезателни процедури за отдаването на имотите под наем и други нужди на дружеството“.

I. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

  1. Предмет на настоящата процедура е „Избор на оценител за определяне на месечната стойност на пазарен наем на недвижими имоти, както и други активи, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ в гр. София и страната, която да послужи за начална тръжна цена във връзка с провеждането на търг/състезателни процедури за отдаването на имотите под наем и други нужди на дружеството“.
  2. Период на предоставяне на услугите: с избрания изпълнител ще бъде сключен договор със срок  от 12 месеца от датата на подписване.

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”.

Изискванията относно изпълнението на процедурата са подробно описани в документация за участие, приложена към поканата.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 – всеки работен от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00ч. на 24.03.2023г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Разяснения.pdf
21.03.2023 17:23
Свали
ПОКАНА.pdf
16.03.2023 09:27
Свали
Документация_за_участие.pdf
16.03.2023 09:27
Свали
Техническо_задание.pdf
16.03.2023 09:27
Свали
Приложение_№_1_КСС.xlsx
16.03.2023 09:27
Свали
Образец_1_Административни_сведения.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_2_ОФЕРТА.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_3_Декларация_отстраняване.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_4_Декларация_несъст.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_5_Декларация_ЗИФО.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_6_Декларация_мерки.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_7_Декларация_свързаност.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_8_ЗПКОМПИ.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_9_-_УВЕДОМЛЕНИЕ___ЛД.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_9_Декларация_ЛД.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_10-_техническо_предложение.doc
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_11-ЦЕНОВО_ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_12_-_Декларация_за_конфинденциалност.doc
16.03.2023 09:28
Свали
Образец_№13_-_Проект_на_договор.pdf
16.03.2023 09:28
Свали